Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin người đăng ký:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên www.artlive.vn bao gồm: Họ và tên, email, điện thoại, địa chỉ, tình trạng nghề nghiệp, CCCD/hộ chiếu và video dự thi. Đây là các thông tin mà chúng tôi thu thập từ người dùng nhằm cung cấp các thông tin cuộc thi đến người dự thi.

Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban tổ chức cuộc thi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin thí sinh. Chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối giữ bí mật thông tin người dùng, không tự ý sử dụng thông tin người dùng với mục đích không mang lại lợi ích cho thí sinh. Chúng tôi cam kết không buôn bán, trao đổi thông tin bảo mật của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thí sinh:

(a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại live@artlive.vn.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

www.artlive.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cuộc thi diễn ra.

Khi thí sinh tham gia cuộc thi đồng nghĩa với việc chấp nhận mọi hình ảnh về hoạt động của thí sinh trong cuộc thi được Ban tổ chức thu và phát làm tài liệu lưu trữ, báo cáo cũng như tuyên truyền, quảng bá cho tổ chức trên các phương tiện truyền thông. Ban tổ chức có quyền sử dụng toàn quyền hình ảnh, bài dự thi, thông tin cá nhân mà thí sinh đã cung cấp để quảng bá xuyên suốt chương trình mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến quyền tác giả cho người dự thi.

Ban tổ chức bảo lưu việc độc quyền khai thác các quyền quảng cáo, hình ảnh liên quan của thí sinh tại cuộc thi trong một năm. Việc sử dụng này là không giới hạn toàn bộ hình ảnh, video hoặc tài liệu khác. 

4. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn nhận thức được những gì chúng tôi thu thập thông tin.

Bất kỳ khi người dùng cần hỗ trợ, hãy liên hệ với Ban tổ chức qua email: live@artlive.vn

Privacy Policy

Registrants’ information privacy policy:

1. Purpose and scope of information collection

The main data collection on www.artlive.vn includes: Full name, email, phone, address, occupation status, CCCD number or passport number, and contest video. This is the information that we collect from users to provide contest information to the contestant.
In addition, the user is responsible for promptly notifying the Contest organiser of any unauthorised use, abuse, breach of security, or retention of the registration name and password of the third party for remedial action or a suitable solution.

2. Privacy policy of personal information

We attach great importance to the confidentiality of candidate information. We are committed to absolutely keeping user information confidential and not arbitrarily using it for purposes that do not benefit candidates. We are committed not to trade or exchange users confidential information with any third party. However, in the following special circumstances, we may share candidate information:

(a) upon request by law enforcement; (b) in cases where we believe it will help us to protect our legitimate interests before the law; (c) the situation is urgent and necessary to protect the right to personal safety.

The security of your personal information is very important to us. No method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. So while we strive to use secure encryption to protect your personal information, we cannot guarantee absolute security. If you have any questions about the security of our website, you can email us at live@artlive.vn.

3. Use of personal information

www.artlive.vn will store personal information provided by users on our internal system during the contest.

When a contestant participates in the contest, all images of the contestant’s activities are accepted and collected by the organising Committee as archival materials, reports, as well as propaganda and promotion for the organisation in the media. The organisers have the right to use the full rights to the images, entries, and personal information that the contestants have provided to promote the programme throughout without having to pay any fees related to copyright to the participants in the contest.

The organisers reserve the exclusive right to exploit the advertising and related image rights of contestants at the contest for one year. This use is not limited to all images, videos, or other material.

4. Change privacy policy

We reserve the right to change this privacy policy at any time, so please review it regularly. If we make material changes to this policy, we will notify you here or with a notice on our homepage so that you are aware of what information we collect.

Whenever users need support, please contact the Organiser via email: live@artlive.vn