artLIVE Mixology Championship (AMC) 2023

Lịch trình cuộc thi

Thể lệ cuộc thi AMC

Quy định chung

Cơ cấu giải thưởng

artLIVE Mixology Championship (AMC) 2023

Timeline of competition

The competition format

General rules

Prizes