yarn bombing

Yarn Bombing: Nghệ thuật đan móc len đường phố
Yarn Bombing: Nghệ thuật đan móc len đường phố
artLIVE - Yarn Bombing là một khái niệm nghệ thuật còn mới ở Việt Nam. Thế nhưng trên thế giới, loại hình nghệ thuật đan móc len đường phố này đã xuất hiện hơn hai thập kỷ.