trường phái nghệ thuật

Trường phái Ấn tượng – Mở đầu giai đoạn nghệ thuật hiện đại 
Trường phái Ấn tượng – Mở đầu giai đoạn nghệ thuật hiện đại 
artLIVE - Trường phái Ấn tượng là một phong trào có sức ảnh hưởng rộng khắp và trở thành “trụ cột” của nghệ thuật hiện đại. Trường phái này phát triển toàn diện nhất ở Pháp trong những năm 1860, nhưng các biến thể lại phổ biến ở nhiều nơi khác.