triển lãm Denim Day

Triển lãm Denim Day – Kế thừa chất liệu và sáng tạo khai phá 
Triển lãm Denim Day – Kế thừa chất liệu và sáng tạo khai phá 
artLIVE – Triển lãm Denim Day thể hiện vẻ đẹp qua các vết bạc cũ trên...