artLIVE - Thiết kế mái che của khu liên hợp thể thao ở Pallejá để duy trì kiến trúc mở